Workshop Visual Journaling: teken je dag

Station West .Amsterdam

tekenen tekenen workshop, 3 sessies Nederlandstalig event, met Engelstalige vertalingen

Workshop Visual Journaling: teken je dag

start op woensdag, 06 dec 2023 10:30 - 12:30
(sessiedata: 6, 13 en 20 dec)

NederlandsEnglish

naar tickets

Visual Journaling: teken je belevenissen in een schetsboek

Met Visual Journaling schets of teken je je belevenissen, herinneringen en ideeën. Het is een leuke, creatieve manier om je dagelijkse belevenissen meer zichtbaar en tastbaar te maken. Een visual journal spreekt direct tot de verbeelding doordat je tekeningen, schetsjes, tekstjes in allerlei composities en kleuren ziet. Je maakt op jouw manier, in je eigen stijl zichtbaar wat jij belangrijk vindt en beleeft, bijvoorbeeld een leuke middag, een grappige gedachte of een plan voor het komende weekend.

Je hoeft nog niet te kunnen tekenen: dat leren we je hier. Heb je al wel eerder getekend? We sluiten aan op jouw niveau. Stapsgewijs leer je allerlei creatieve vaardigheden om aan de slag te gaan met je Visual journal!

De term visual journaling lijkt op andere termen, zoals art journaling en bullet journaling. Bij bullet journaling teken je je agenda na (takenlijstjes, weekschema’s etc.). Art journaling legt de nadruk op de kunstzinnige uiting, bijvoorbeeld met collages. Bij de workshop ‘Visual Journaling: teken je dag!’ werk je niet met takenlijstjes, weekschema’s en collages: het gaat om het visualiseren van je ‘dagelijkse’ belevingen door middel van tekenen en schetsen. Natuurlijk kun je hier ook een kunstwerkje van maken!

Wat leer je in deze 3-delige workshop

Deze workshop bestaat uit 3 sessies. Hierin leer je stapsgewijs hoe je je persoonlijke visualisaties maakt met indelingen, composities, tekeningen, getekende teksten en kleuren. We leggen nadruk op schetsen en tekenen en niet op het maken van takenlijstjes en schema’s.

Workshop Visual Journaling: teken je dag!, bij Station West in Amsterdam centrum

Persoonlijke begeleiding

Een illustrator/grafisch vormgever laat je met het visualiseren kennismaken en helpt je op weg naar een eigen visual journal. Je krijgt bovendien wat oefeningen mee naar huis als je vaardiger wilt worden in het schetsen. Dat zorgt ervoor dat je op het eind van deze workshop zelf verder kunt!

Workshop Visual Journaling: teken je dag!, bij Station West in Amsterdam centrumVoorbeeld uit een visual journal (© Station West .Amsterdam)

Inbegrepen

Bij deze workshop is inbegrepen:

  • Cappuccino/koffie & thee
  • Gebruik van tekenmateriaal zoals potlood, fineliner, kleurpotloden en papier

Een schetsboekje is niet inbegrepen (er is wel papier). Je kunt deze zelf meenemen of er in de eerste sessie een paar bekijken om je keuze te bepalen.

3 sessies

Deze workshop bestaat uit 3 sessies op de volgende datums:

  1. woensdag, 06 dec 2023 van 10:30 - 12:30
  2. woensdag, 13 dec 2023 van 10:30 - 12:30
  3. woensdag, 20 dec 2023 van 10:30 - 12:30

Deze workshop is in het Nederlands. We geven evt. Engelstalige uitleg aan deelnemers die Nederlands niet altijd begrijpen.Deze workshop is in het Nederlands. We geven evt. Engelstalige uitleg aan deelnemers die Nederlands niet altijd begrijpen.

 

Samen met je familie, vrienden of collega's?

Deze workshop met je familie, vrienden of collega's op een datum naar voorkeur? Email of bel ons voor de mogelijkheden!

Een workshop cadeau geven

to tickets

Visual Journaling: draw your experiences in a sketchbook

With Visual Journaling you can sketch or draw your experiences, memories and ideas. It is a fun, creative way to make your daily experiences more visible and tangible. A visual journal immediately appeals to the imagination because you see drawings, sketches, texts in all kinds of compositions and colors. You visualize in your own way, in your own style, what you find important and experience, for example a nice afternoon, a funny thought or a plan for the coming weekend.

You don't have to be able to draw yet: we will teach you from the start. Have you drawn before? We adapt to your level. Step by step you will learn all kinds of creative skills to get started with your Visual journal!

The term visual journaling is similar to other terms, such as art journaling and bullet journaling. With bullet journaling you draw your agenda (to-do lists, weekly schedules, etc.). Art journaling emphasizes artistic expression, for example with collages. During the workshop 'Visual Journaling: draw your day!' you don't work with to-do lists, weekly schedules and collages: it's about visualizing your 'daily' experiences through drawing and sketching. Of course you can also turn this into a work of art!

What will you learn in this 3-sessions workshop

This workshop consists of 3 sessions. Here you will learn step-by-step how to create your personal visualizations with layouts, compositions, drawings, drawn texts and colors. We emphasize sketching and drawing and not on making to-do lists and schedules.

Visual Journaling Workshop: draw your day! , at Station West in Amsterdam center

Personal guidance

An illustrator/graphic designer will introduce you to visualizing and help you on your way to your own visual journal. You will also be given some exercises to take home if you want to become more skilled at sketching. This ensures that you can continue on your own at the end of this workshop!

Workshop Visual Journaling: draw your day!, at Station West in Amsterdam center

Example from a visual journal (© Station West .Amsterdam)

Included

This workshop includes:

  • Cappuccino/coffee & tea
  • Use of drawing materials such as pencil, fineliner, colored pencils and paper

A sketchbook is not included (paper is provided). You can bring your own or view a few in the first session to determine your choice.

3 sessions

This workshop has 3 sessions, on the following dates:

  1. Wednesday, 6 dec 2023 from 10:30 - 12:30
  2. Wednesday, 13 dec 2023 from 10:30 - 12:30
  3. Wednesday, 20 dec 2023 from 10:30 - 12:30

This workshop is in Dutch, but we can also provide English explanations.This workshop is in Dutch, but we can also provide English explanations.

 

Together with your friends, family or colleagues?

This workshop with your family, friends or colleagues, on a date of your preference? Mail or call us for the possibilities!

Give a workshop as a gift

Inschrijven voor deze workshop
van 3 sessies, startend op:
woensdag, 06 dec 2023, 10:30 - 12:30

Soort ticket Prijs Plaatsen
Standaardticket

104,00 incl.Btw

= €85.95 excl.Btw

Opmerking: Kiest u meer dan 1 ticket van een soort, dan kan het totaal soms €0,01 hoger uitvallen door afronding van de Btw omrekening.

Logo iDeal

*) verplicht