Algemene voorwaarden

Inschrijven voor een Station West Amsterdam event

Station West Amsterdam hanteert specifieke prijzen per event. De prijzen zijn inclusief 21% Btw. De Btw is gespecificeerd op de bevestiging van de inschrijving.

Station West Amsterdam houdt het aantal deelnemers van een event bewust klein, zodat voldoende persoonlijke aandacht mogelijk is. Het maximaal aantal deelnemers is specifiek per event. Als het aantal inschrijvingen voor een event is bereikt, is inschrijven niet meer mogelijk. Als in het uitzonderlijke geval van gelijktijdige inschrijvingen een overschreiding van het maximum aantal deelnemers ontstaat, kan Station West Amsterdam de inschrijving van de deelnemer(s) met het laatste tijdstip van betaling annuleren of, op verzoek van de deelnemer, kan deze op een wachtlijst worden geplaatst. Als er een plek vrijkomt, wordt de deelnemer in staat gesteld alsnog deel te nemen. In het andere geval wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

Voor sommige events is het mogelijk op een wachtlijst te worden geplaatst. Als er een plek beschikbaar wordt, wordt de deelnemer die het eerst op de wachtlijst is geplaatst, in staat gesteld alsnog deel te nemen.

Inschrijven voor een event kan uitsluitend via de website. Een deelnemer is ingeschreven als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De online betaling via iDeal is succesvol afgerond. De deelnemer ontvangt bij succesvolle afronding een bevestigingsmail van de inschrijving.
  Is de betaling mislukt en/of de deelnemer heeft geen bevestigingsmail ontvangen, dan is de deelnemer niet ingeschreven.
 • De deelnemer heeft op het inschrijfformulier aangegeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.
  Gaat de deelnemer niet akkoord met de Algemene voorwaarden, dan is inschrijving niet mogelijk.
 • De deelnemer voldoet aan de doelgroep die bij het event is beschreven. De doelgroep geeft bijvoorbeeld aan wat het vereiste kennis- of vaardigheidsniveau van de deelnemer is. Als de deelnemer overduidelijk niet voldoet aan de doelgroepbeschrijving en dit de kwaliteit van het event nadelig beïnvloedt, kan Station West Amsterdam de deelnemer verzoeken het event te verlaten. Afhankelijk van de situatie, wordt een deel of het geheel van de event-prijs terugbetaald.

Betaling en factuur

Betalingsvorm

Betaling van toegang tot een event kan alleen online op de website van Station West Amsterdam via betaaldienst iDeal.

Betalingstermijn

Als de betaling van een event niet is gelukt, is de inschrijving niet succesvol. Station West Amsterdam kan om ondersteuning worden gevraagd, maar er is geen mogelijkheid om zonder de betaling toch te worden ingeschreven, bijvoorbeeld in de vorm van de voorlopige inschrijving.

BTW

Prijzen zijn inclusief 21% Btw. De Btw wordt gespecificeerd op de e-mail-bevestiging van de inschrijving. Deze dient tegelijkertijd als factuur. Er wordt geen afzonderlijke factuur gestuurd.

Toegang, tijdige aanwezigheid en communicatie

Station West Amsterdam streeft naar maximale benutting van de tijdsduur van het event. Daarom wordt deelnemers verzocht al 10 tot 5 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn.

Voor toegang tot een event dient de deelnemer de persoonlijke bevestiging van inschrijving te laten zien. Dit kan als papieren afdruk of digitaal. Bij het niet kunnen tonen van een bevestiging van inschrijving kan Station West Amsterdam de toegang weigeren.

De inschrijving is niet overdraagbaar aan een persoon waarvan de naam niet is opgegeven tijdens de inschrijving. Wanneer een deelnemer is verhinderd, kan hiervoor alleen na toestemming van Station West Amsterdam een ander persoon worden ingeschreven, mits deze persoon voldoet aan de doelgroep van het event.

Station West Amsterdam kan de deelnemer verzoeken zich te legitimeren middels een officiëel ID-bewijs. Er wordt van een ID-bewijs geen kopie gemaakt en er worden geen gegevens opgeslagen. Bij het niet kunnen tonen van een geldig ID-bewijs kan Station West Amsterdam de toegang weigeren.

Als een deelnemer niet voor aanvangstijd aanwezig kan zijn, dient de deelnemer dit voor de aanvangstijd te laten weten, bij voorkeur middels SMS of Whatsapp. Het event start op de aanvangstijd, ongeacht of er deelnemers zijn die te laat komen. Station West Amsterdam sluit de deur 10 minuten na aanvangstijd. De deur wordt in principe alleen geopend voor deelnemers die tijdig hebben laten weten later te komen dan de aanvangstijd.

Toegang weigeren

Station West Amsterdam behoudt zich het recht voor om personen die meermalen annuleren of zich niet aan de in deze voorwaarden beschreven gedragsregels houden, geen toegang meer te verlenen en eventuele toekomstige inschrijvingen te annuleren.

Annulering of verplaatsing

Kosten bij annulering

Station West Amsterdam organiseert events en maakt hiervoor kosten vooraf, tijdens en na het betreffende event. Kosten zijn gerelateerd aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van een workshop, tour of lezing, het samenwerken met externe partners en hosts, de aanschaf van materialen, het geschikt maken en achteraf opruimen van de event-ruimte, het faciliteren van communicatie en de ontwikkeling van promotie voor het event en het specifieker afstemmen van het event op ingeschreven, individuele deelnemers.

Per event is bovendien een minimaal en maximaal aantal deelnemers met bepaalde ingangseisen vastgesteld ten behoeve van een goede groepssamenstelling, ruimte-inrichting, benodigde fysieke en elektronische materialen, werkvormen en begeleiding. Het minimum en maximum aantal deelnemers is verder gebaseerd op aspecten als kostendekkendheid, veiligheid, persoonlijke aandacht en groepsdynamiek. Bij bepaalde events wordt een wachtlijst van deelnemers bijgehouden, zodat bij annulering snel andere deelnemers kunnen deelnemen.

Station West Amsterdam acht het redelijk om reeds gemaakte en onvermijdelijke kosten door te berekenen als een deelnemer op een tijdstip binnen 24 uur vooraf aan de formele aanvangstijd van het event zonder geldige reden annuleert of als een deelnemer niet komt opdagen bij het event, waardoor Station West Amsterdam geen vervangende deelnemer kan regelen. De kosten vormen een deel van de event-prijs en zijn event-specifiek. Indien er sprake is van dergelijke annuleringskosten, worden deze vooraf gecommuniceerd op website bij het betreffende event. Ingeval annuleringskosten worden doorberekend, worden deze van de reeds betaalde eventprijs afgetrokken en wordt het restant gerestitueerd. Hierbij wordt een kostenspecificatie per e-mail gegeven. Zijn er geen annuleringskosten vermeld, dan worden deze ook niet in rekening gebracht.

Leveringsvoorwaarden

Station West Amsterdam behoudt zich het recht voor het event te annuleren of verplaatsen in de volgende situaties:

 • Als er bij een event een minimum aantal deelnemers is aangegeven en dat minimum aantal deelnemers voor het betreffende event is niet bereikt. Reeds ingeschreven deelnemers krijgen hiervan uiterlijk 3 dagen vooraf bericht en krijgen het voor de inschrijving betaalde bedrag terugbetaald.
 • Als door overmacht de ruimte van Station West Amsterdam niet kan worden gebruikt, bijvoorbeeld door waterschade, inbraak of het uitvallen van verwarming of internetverbinding. Reeds ingeschreven deelnemers krijgen hiervan zo snel mogelijk bericht.
  Bij annulering van het event krijgt de deelnemer het voor de inschrijving betaalde bedrag terugbetaald.
  Bij verplaatsing van het event kan de deelnemer kiezen de inschrijving voor het event te behouden of de inschrijving te annuleren. Bij annulering krijgt de deelnemer het voor de inschrijving betaalde bedrag terugbetaald.

Station West Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kosten die de deelnemer heeft gemaakt om te kunnen deelnemen aan het event, evenmin als het event is geannuleerd.

Als een event is aangekondigd met een bij naam genoemde host en de host kan niet aanwezig zijn door overmacht of ziekte, biedt Station West Amsterdam de ingeschreven deelnemers de volgende mogelijkheden:

 • Station West Amsterdam schakelt een vervangende host in. De deelnemer kan de inschrijving echter wel annuleren. De deelnemer krijgt het voor de inschrijving betaalde bedrag terugbetaald.
 • Het event wordt verplaatst naar een andere datum. De deelnemer kan kiezen de inschrijving voor het event te behouden of de inschrijving te annuleren. Bij annulering krijgt de deelnemer het voor de inschrijving betaalde bedrag terugbetaald.
 • Wanneer door toedoen van Station West Amsterdam een deel van een event of een reeks events door omstandigheden niet kan doorgaan, krijgt de deelnemer het voor de inschrijving betaalde bedrag naar rato terugbetaald.

Inschrijving als cadeau

Als je een inschrijving doet voor een workshop en daarbij vermeldt dat de workshop iemand anders is, dan reserveren we een plek voor degene(n) die in het Opmerking-veld is genoemd. Als daarbij is aangegeven dat de datum nog moet kunnen worden gekozen, reserveren we nog geen plek, maar wachten we tot we de datum per mail of telefoon doorkrijgen. Als er in het Opmerkingen-veld staat dat ook de workshop nog moet kunnen worden gekozen, wachten we ook op een mail of telefoontje van degene die staat vermeld, aan welke workshop hij/zij wil meedoen. In overleg plannen we zo mogelijk een extra workshop in, zodat er op een passende datum kan worden meegedaan.

Bij een inschrijving als cadeau gelden de volgende voorwaarden:

 • Een inschrijving als cadeau is 2 jaar geldig vanaf inschrijfdatum. De inschrijvingdatum staat vermeld op de e-mailbevestiging.
 • Een inschrijving als cadeau is niet inwisselbaar voor geld. Een eventuele restwaarde kan wel worden gebruikt voor een inschrijving. Als een inschrijving als cadeau leidt tot een restwaarde, vragen we de deelnemer om zijn/haar e-mail adres, zodat een volgende inschrijving vanuit de restwaarde per mail kan worden doorgegeven en betaald.
 • Een inschrijving als cadeau is in principe persoonlijk en niet overdraagbaar aan een willekeurig ander persoon. Neem s.v.p. even contact op als je een ander gebruik wil laten maken van de inschrijving.
 • Als je een inschrijving als cadeau hebt ontvangen en de workshop staat niet ingepland op een datum of tijd die je uitkomt, neem dan s.v.p. contact op en dan proberen we deze alsnog in te plannen of kun je de inschrijving voor een andere workshop gebruiken.

Gedragsregels

Covid-19

Als er vanuit de Nederlandse overheid regels geldig zijn t.a.v. Covid-19, zal Station West Amsterdam zich hieraan conformeren. Station West Amsterdam gaat ervan uit dat de deelnemer de regels ook naleeft.

Station West Amsterdam kan een deelnemer verzoeken de ruimte te verlaten als deze zich niet houdt aan een of meer van de bovengenoemde gedragsregels.

Eten en drinken

Consumpties zijn bij events inbegrepen en staan vermeld bij het desbetreffende event. Het nuttigen van eigen consumpties is in principe niet toegestaan in de ruimte, tenzij hiervoor door Station West Amsterdam toestemming is gegeven.

Gebruik van mobiele telefoons en camera’s

Het gebruik van mobiele telefoons en camera’s is alleen toegestaan in overleg met Station West Amsterdam. Dit om events niet te verstoren, om de privacy van deelnemers en hosts te respecteren en omwille van auteursrechten op visuele en auditieve presentaties.

Aansprakelijkheid

Ruimte en faciliteiten

Het gebruik van meubilair en materialen zoals muziekinstrumenten en tekenmateriaal mag alleen plaatsvinden als dat zorgvuldig gebeurt. Als deelnemer onzorgvuldig omgaat met materialen en deze beschadigen hierdoor, is de deelnemer aansprakelijk voor de schade. Station West Amsterdam behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

Station West Amsterdam organiseert events in een veilige ruimte. Deelname aan de events geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel en/of materiële schade opgelopen tijdens een bezoek aan Station West Amsterdam of een van haar events kan niet worden verhaald op Station West Amsterdam.

Persoonlijke bezittingen, garderobe

Station West Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen of zoekraken van eigendommen en goederen van deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met eigendommen en goederen.

Buiten de studio

Station West Amsterdam is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen bij events die buiten de ruimte van Station West Amsterdam plaatsvinden.

Disclaimer

Aan eventuele fouten op de website of op ander communicatiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend. Station West Amsterdam kan niet garanderen dat alle informatie accuraat en foutloos is en kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Eigendomsrecht

Copyrights op website inhoud, presentaties en handouts

De inhoud en het beeldmateriaal van de website, presentaties en handouts zijn ofwel gecreëerd door Station West Amsterdam, ofwel door Station West Amsterdam in een samenwerking met partners. Het auteursrecht ligt daarom geheel of gedeeltelijk bij Station West Amsterdam en het is daarom verboden om de inhoud en het beeldmateriaal van de website, presentaties en handouts te kopiëren, reproduceren, te verkopen of publiceren zonder expliciete toestemming van Station West Amsterdam.

Gemaakte werken

Door de deelnemer tijdens een event gemaakte werken kunnen in overleg worden bewaard als het event uit meerdere sessies bestaat. Na de laatste sessie van een event dient de deelnemer het zelfgemaakte werk mee te nemen, tenzij Station West Amsterdam heeft toegezegd dit te zullen bewaren voor een bepaalde periode. Station West Amsterdam is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van het werk, ongeacht of het het werk in bewaring heeft genomen.

Geschillen en klachten

Station West Amsterdam probeert vragen en klachten zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard is Station West Amsterdam alleen per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Station West Amsterdam zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen beantwoord na ontvangstdatum. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Station West Amsterdam per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afzender een antwoord kan verwachten.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 10 september 2023.