Privacybeleid

Inleiding

Station West Amsterdam vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan daar zorgvuldig mee om. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop aangeboden dienstverlening van Station West Amsterdam. De ingangsdatum hiervan is 3 mei 2023. Met het publiceren van een nieuwe versie, vervalt de geldigheid van voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verwerkt en waarvoor, met welke derden ze onder welke voorwaarden kunnen worden gedeeld, hoe wij ze opslaan en tegen misbruik beschermen en welke rechten je als klant hebt ten aanzien van je persoonlijke gegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon S. Volkerijk voor privacyzaken.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening, die met name is gericht op het organiseren van events. Het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met je inschrijving op een event. Dit is het plaatsen van je inschrijfgegevens op de deelnemerslijst van het event (alleen zichtbaar voor Station West Amsterdam) en het eventueel afstemmen over gegevens, wijzigingen en wensen. Om inschrijvingen af te handelen, worden de benodigde gegevens met betaaldiensten gedeeld. Wij gebruiken je gegevens niet voor marketing.

Bij de inschrijving kun je optioneel een telefoonnummer invoeren. Station West Amsterdam gebruikt dit telefoonnummer alleen bij wijzigingen van een event die met e-mail mogelijk niet tijdig genoeg worden ontvangen, of waarbij e-mail potentiëel in een ‘ongewenste reclame’ map is beland. We sturen in het laatste geval een sms met een notificatie dat er een e-mail is verstuurd. Station West Amsterdam gebruikt het telefoonnummer ook als je zelf vanuit dit telefoonnummer een bericht naar ons stuurt. We antwoorden dan in hetzelfde kanaal op dit bericht.

Wij nemen niet buiten jouw verzoek of buiten de afhandeling van een inschrijving contact met je op, tenzij je ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Je gegevens worden, buiten bovengenoemd doel, niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Er worden geen persoonsgegevens automatisch verzameld door onze website.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In dat geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

De gegevens die bij de inschrijving op een event worden bewaard, worden tot 3 maanden na afloop van het event bewaard voor (niet-commerciële) communicatie. Je kunt zelf op elk moment een e-mail adres naar ons sturen om gegevens direct te verwijderen na afloop van een event waarvoor je je hebt ingeschreven. Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers en partners die bij Station West Amsterdam events hosten hebben geen toegang tot je persoonlijke gegevens en documenten die wij naar aanleiding van je inschrijving hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Station West Amsterdam. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als je onze website bezoekt. Station West gebruikt analytische cookies zonder privacy-gevoelige informatie. Dit doen we om bezoekersaantallen te kunnen inzien. Wettelijk gezien hoeven we hiervoor geen toestemming van de bezoeker te vragen. Daarom vallen we je niet lastig met een cookie-melding.

Google Analytics en Tag Manager

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van “Analytics” en “Tag Manager”. Wij gebruiken deze twee diensten om bij te houden hoe (geanonimiseerde) bezoekers de website gebruiken, zodat we de informatie op de website en de navigatie kunnen optimaliseren vanuit hoe de website wordt gebruikt. De informatie van Google bevat geen persoonlijke, privacy-gevoelige gegevens, maar wordt versleuteld en ‘geanonimiseerd’ verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en Google niet toegestaan om gegevens voor advertentiedoeleinden te gebruiken. De ‘gegevens delen’ optie bij Google is uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met DoubleClick en AdWords. Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. We gebruiken expliciet geen social media delen-functies die op de achtergrond Facebook-pixels en dergelijke plaatsen. De delen-functies op de website zijn eenvoudige linkjes die geen persoonlijke informatie verwerken.

Links naar andere websites

Op de site tref je alleen links aan naar de betaaldienst (tijdens het afrekenen). Hoewel deze website met zorg is geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van je gegevens door de betaaldienst.

Gegevensverwerking

Hieronder kunt je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Denit Hosting Solutions te Amsterdam. Denit verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Denit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Denit is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij maken ook voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Denit. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Denit heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaaldiensten

Voor het afhandelen van een (deel van) de inschrijvingen op onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je betaalgegevens die bij de iDeal banktransactie benodigd zijn. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Nieuwsbrief service

Voor het afhandelen van abonnementen op onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailPoet.com. MailPoet verwerkt emailadressen, IP-adressen, in- en uitschrijfacties en open en klik tracking van de nieuwsbrieven.

Administratie

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Van Hall Zes te Amsterdam. Wij delen alleen details met betrekking tot je inschrijving als die noodzakelijk zijn voor de administratie en boekhouding. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Van Hall Zes is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Van Hall Zes gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
Station West .Amsterdam
Tussen de Bogen 23
1013 JB Amsterdam
Nederland
06 14 96 96 81